Malotraktor TYM T 353

Malotraktor TYM T 353

Motor Mitsubishi 35 Hp

Mechanická přavodovka 16+16 rychlostí